Regulamin Strefy Hodowcy

Regulamin Strefy Hodowcy delikanpolska.pl

 

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin Strefy Hodowcy zwany dalej Regulaminem określa zasady nabywania i utraty dodatkowych korzyści i funkcjonowania w Strefie Hodowcy delikanpolska.pl zwaną dalej „Strefa Hodowcy”.

2. Organizatorem Strefy Hodowcy jest Firma MP UMIKA GROUP Robert Bentkowski Artur Kupracz s.c., właściciel delikanpolska.pl 

II. Zasady nabywania dodatkowych korzyści

1. Hodowcą, nabywającym dodatkowe korzyści może zostać każda osoba pełnoletnia zajmująca się hodowlą zwierząt towarzyszących, która posiada zarejestrowany przydomek hodowlany.

2. Aby nabyć dodatkowe korzyści należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (załącznik formularz_zgłoszeniowy.doc) i przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy w formie listownej na adres Organizatora: MP UMIKA GROUP Robert Bentkowski Artur Kupracz s.c ul. Jasnogórska 18A 05-120 Legionowo z dopiskiem „Strefa Hodowcy delikanpolska.pl” lub wysłać skan wypełnionego dokumentu formularz_zgłoszeniowy na adres emailinfo@mpumikagroup.pl

3. Kandydat do nabycia dodatkowych korzyści zobowiązany jest dołączyć dokument potwierdzający nadanie przydomku hodowlanego (w formie skanu na w/w adres email lub w formie kserokopii listownie na w/w adres pocztowy).

4. Kolejnym krokiem jest Stworzenie Konta pod adresem:

http://www.delikanpolska.pl/logowanie?back=my-account

5. Potwierdzenie uzyskania dodatkowych korzyści Hodowca otrzymuje pocztą elektroniczną na adres podany podczas tworzenia konta.

III. Korzyści wynikające z członkostwa

1. Zakup karmy marki Delikan w atrakcyjnych cenach na potrzeby prowadzonej hodowli.

  • Wymogiem jest zakup 1 sztuki karmy 15 kg lub 20 kg raz na trzy miesiące.

2. Otrzymywanie bezpłatnych wyprawek dla każdego miotu urodzonego w hodowli po rejestracji i pierwszym zakupie, pod następującymi warunkami:

a. Zgłoszenie ilości narodzonych szczeniąt nie później niż 30 dni od daty narodzin (za pośrednictwem na adres email: info@mpumikagroup.pl;

b. karmienia suki hodowlanej podczas ciąży i laktacji karmą Puppy z linii Supra, CD lub Maximo. Jeżeli z historii sprzedaży dla Hodowcy ubiegającego się o wyprawki wynika, iż suka hodowlana oraz szczenięta nie mogły być karmione w/w karmami, Organizator ma prawo odmówić wydania wyprawek, o czym poinformuje Hodowcę pocztą email na adres podany podczas rejestracji.

c. udostępnienia skanu Karty Miotu potwierdzonej przez związek/stowarzyszenie/, do którego należy Hodowla w terminie nie dłuższym niż 14 tygodni od narodzin.

d. w jednym roku kalendarzowym Hodowca może zgłosić jeden miot dla danej suki hodowlanej (od zgłoszongo miotu -urodzenia szczeniąt - musi minąc rok do kolejnego zgłoszenia).

e. pierwsze zamówienie wyprawek Hodowca może złożyć po 2 miesiącach od rejestracji i pierwszego zakupu;

3. Zamieszczanie na stronie Organizatora informacji o prowadzonej hodowli oraz ogłoszeń o aktualnych miotach tylko i wyłącznie po pisemnej akceptacji Właściciela Hodowli.

IV. Prawa i obowiązki członków

Każdy Hodowca zobowiązany jest do:

1. Stosowania w procesie hodowli produktów marki Delikan jako podstawowego składnika pożywienia.

2. Zaopatrywania się w karmę marki Delikan bezpośrednio u Organizatora poprzez dostępne kanały: sklep internetowy (www.delikanpolska.pl) lub drogą mailową (zamowienia@mpumikagroup.pl).

3. Rekomendowania produktów marki Delikan nabywcom miotu oraz udzielania im niezbędnych informacji o produkcie i możliwości jego zakupu na stronie www.delikanpolska.pl.

4. Niezwłocznego zawiadamiania Organizatora o wszelkich zmianach w informacjach przekazanych wcześniej w formularzu zgłoszeniowym, a w szczególności o zmianie adresu dostawy karmy, zmianie adresu korespondencyjnego, zmianie numeru telefonu kontaktowego i adresu email.

5. Zgłoszenie ilości narodzonych szczeniąt nie później niż 30 dni od daty narodzin na adres email: info@mpumikagroup.pl;

6. Przesłania drogą mailową bądź listownie skanu lub kserokopii Karty Miotu, dla którego Hodowca zamówił bezpłatne wyprawki w terminie 14 tygodni od urodzenia.

 

V. Prawa i obowiązki Organizatora

Organizator zobowiązany jest do:

1. Rzetelnego prowadzenia i aktualizowania bazy danych Hodowcy oraz bazy miotów.

2. Przekazywania bezpłatnych wyprawek dla każdego miotu w ilości zgodnej z liczbą z miotu.

3. Bezpłatnej dostawy produktów do każdego zamówienia powyżej 100 zł (przy wyborze płatności przelew na konto/przedpłata).

Organizator zastrzega sobie prawo do:

1. Zmiany treści niniejszego Regulaminu bez konsultowania zmian z Hodowcami.

2. Zmiany cen oferowanych produktów marki Delikan po zamieszczeniu takiej informacji na stronie www.delikanpolska.pl z miesięcznym wyprzedzeniem.

3. Przekazywania Hodowcom - przez wszystkie dostępne kanały komunikacji zawarte w formularzu zgłoszeniowym - informacji o aktualnie obowiązujących promocjach i ofertach handlowych.

4. Decydowania o nabyciu bądź utracie dodatkowych korzyści przez Hodowcę.

5. Odmówienia wysłania bezpłatnych wyprawek, jeżeli nie zostały spełnione warunki z par. III pkt. 2 ppkt a,b,c,d,e.

 

VI. Utrata dodatkowych korzyści

Utrata dodatkowych korzyści następuje w wyniku:

1. Przesłania przez Hodowcę rezygnacji z dodatkowych korzyści w formie listownej na adres Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@mpumikagroup.pl z dopiskiem „Rezygnacja – Strefa Hodowcy delikanpolska.pl”.

2. Rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Niedokonywania przez członka Klubu zakupów karmy marki Delikan za pośrednictwem Organizatora strefy hodowcy lub punktów przez niego wyznaczonych przez okres 3 miesięcy od daty złożenia ostatniego zamówienia.

4. Skreślenia z listy członków Klubu po nieuzasadnionym nieodebraniu zamówienia.

 

VII. Ochrona danych osobowych Hodowców, którzy nabyli dodatkowe korzyści

1. Otrzymując dodatkowe korzyści Hodowca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora (będącego jednocześnie Administratorem danych) jego danych osobowych dla potrzeb wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu oraz w celach marketingowych związanych z oferowanymi przez Organizatora produktami, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r., Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).

2. Każdy Hodowca ma pełne prawo wglądu do treści swoich danych, poprawiania ich jak również do żądania zaprzestania ich dalszego przetwarzania przez Organizatora.

3. Organizator zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych Hodowców i nie udostępniania ich innym podmiotom i osobom trzecim.

 

VIII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 03-07-2015r.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia działalności Strefa Hodowcy delikanpolska.pl w dowolnym czasie i bez konieczności uprzedzania Hodowcy o tym fakcie.

3. Wszelkie zastrzeżenia i sugestie dotyczące niniejszego regulaminu i obsługi Hodowców należy kierować formie listownej na adres Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresinfo@mpumikagroup.pl .

formularz_rejestracyjny